آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

 

 

- هرگز از مسواك مشترك استفاده نكنید.

2- پس از مسواك كردن مسـواك را كـاملا شـسته و بـگذارید خـشك شود. سـپس آن را بصورت عمودی نگهداری كنید.

3- سر مسواك را داخل هیـچ پوشـشی قرار ندهید چـون محیـط مـرطوب داخـل محفظه در بسته موجب رشد بیشتر باكتریها میگردد.

4- مسـواك را هر 3 الی 4 مـاه یـكبـار تـعوض كنید. همچنین اگر مشاهده كردید كه موهای مسواك فرسوده و از هم باز شده اند
نیز اقدام به تعویض آن كنید.

5- مدت مسواك زدن حداقل باید 2 الی 3 دقیقه بطول بیانجامد.

6- تنها از خمیر دندان به اندازه یك نخود استفاده كنید نه بیشتر.

 

نحوه صحیح نخ كشیدن دندانها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـه مســواك زدن تنها بسنده نكنید زیرا كه تنها با استفاده از نخ دندان پلاك هـای مـیـان دندانها و خط لثه شما كاملا برطرف میگردند:


1-
نیم متر نخ دندان را دور انگشت اشاره بپیچید.

 

2- نـخ دنـدان را محكم و كشیده بین انگشت اشاره و شست هر
دو دسـت بـگیرید بـطوری كـه میان انگشتان دو دست 2.5 الـی 5 
سانتیمتر فاصله باشد.

 

3- از انـگشـت اشاره برای هدایـت نخ دنـدان مـیـان نـقـاط تـمـاس
دندانهای پـایـین و از انـگشت شســت برای هدایت نخ دندان برای
دندانهای بالا خود استفاده كنید.

4- بـه مـلایمت نخ دندان را میان دندانها به حرك زیـگ زاگ حـركت
دهید.


 

- زمانی كه به خط لثه رسیدید نخ را انحنا داده و مابین دندان
و لثه را تمیز كنید.

 

6- تنها از حركت لغزشی و آرام و بالا به پایین استفاده كنـیـد. اگـر نـخ دنـدان كشیدن با دستان برایتان دشوار است، می توانید از نگهدارنده های نخ دندان استفاده كنید.

7- ممكن است چند روز آغازین نخ كشیدن دندانها منـجر بـه خـونریـزی لثه ها گردند اما مایوس نشوید زیرا معمولا پس از چند روز خونریزی قطع خواهد شد.

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
زیرمجموعه : پزشکی و علمی ,
تعداد مشاهده : 1001
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه