آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

مادر من دیگر کفش های پاشنه بلندت را نمی پوشم ...
     

دلم می خواهد امروز با چمدانی که فقط پیراهـــن کودکیـــم در آن جای بگیــرد
از ایــــــــن شهر بروم …
خســـــــته از این چلــــــچراغ و قصـــــــرم
خســـــــــته از صدای نا موزون کـــــتری برقی!

دلم میخواهد به ضیافت ساده ای مهـــــــمان شوم

ضیــــــافت سمـــــاور نفتی مــــــــادر و سفــــــرهُ کوچکـــش...
که به ســـــــان قالیـــچه حضـــرت سلـــیمان مــرا میـــگرداند و میــــگرداند
و بــه عمق درهُ کـــودکــــــــیم پرتاب میــــــکرد
ســـــــــلام مــــــــــادر … هـــــــزار ســـــــلام
به خطوط مهــــــــربان زیر چشـــــــمانت
چـــــــــرا صبحـــانهُ تـــو برای مَـــنِ خـــسته اینقدر دلچســب بود؟!
یـــــک چـــای با طعــــم گسِ کودکیم میخواهم
مــــادر من دیگر کفشهـــــــــایِ پاشنــه بلنــدت را نمی پوشـــــــم
دیگـــــر میـــلِ بزرگـــــــــ شدن نَـــــــــدارم!
میــــخواهم بــعــد از صــبحـــانه رویِ زانـــــــــویت آرام بــخوابم
وتــــــــو مـــــــــــرا
هـــــــــرگـــــــز از خـــــواب بــیـــدار نــکنـــــــــی …
ولی افسوس ……. 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 1152
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه