آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

گویند مرا چو زاد مادر به دهان گرفتن آموختشب ها بر ِ گاهواری من بیدار نشست و خفتن آموختدستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه ی راه رفتن آموختیک حرف و دو حرف بر زبانم الـفـاظ نهاد و گفتن آموختلبخند نهاد بر لـب مـن بـر غـنچه ی گل شکفتن آموختپس هستی من ز هستی اوست تا هستم وهست دارمش دوست ایرج میرزای قرن ۲۱گوینــــــــد مرا چـــو زاد مـادر روی کاناپه، لمــــیدن آموختشب ها بر ِ تـلـویـزیـون تا صبــح بنشست و فـیـلـم دیدن آموختبرچهـــره، سبوس و ماست مالید تا شیوه ی خوشگلیـدن آموختبنــــمود «تتو» دو ابروی خویش تا رســم کمان کشـیدن آموختهر مــــاه برفـــت نزد جـــــراح آیین ِ چروک چیـــــدن آموختدستـــــــــم بگـــرفت و ُبرد بازار همـــــواره طلا خریدن آموختبا دایــــــی و عمّه های جعــــلی پز دادن و قُمپُــــــزیدن آموختبا قوم خودش ، همیــــــشه پیوند از قوم شــــوهر، بریدن آموختآســــــوده نشست و با اس ام اس جک های جدید، چتیدن آموختچون سوخت غذای ما شب و روز از پیک، مدد رسیــــدن آموختپای تلفــــن دو ساعت و نیــــــم گل گفتن و گل شنیـــدن آموختبابــــــام چــــو آمد از سر کـــار بیماری و قد خمیـــــدن آموخت

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 1175
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه