آموزش نسخه خوانی در داروخانه آموزش نسخه خوانی در داروخانه

پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش دستیار دندانپزشک

 

دلم کار دست است
خودم بافتمش
تارش از سکوت
پودش از تنهایی
همین است که خریدار ندارد…≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠این روزها
دلم اصرار دارد فریاد بزند
اما من جلوی دهانش را می گیرم
وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠این روزها من روزه سکوت گرفته ام …
آرام گرفته ام تا آرامش آنان که زیر پا له ام کردند خط خطی نشود≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠هرکس روشنایی دهد عاقبتش دار است
سقف خانه را ببین اعدام دسته جمعی چراغ ها …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠سکوت..
سکوت فقط صحبت نکردن نیست…
سکوت فقط آروم بودن نیست…
سکوت فقط نگاه کردن و دم نزدن نیست…
می توانیم سکوت را صحبت عقل بدانیم≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠لعنتی کاشکی می دونستی
سکوتم دردها داره واسه گفتن …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠گاهى سکوت مى آموزد
بودن همیشه در فریاد نیســت
اسطـــوره شدن یعنى در عین رفتــن بمــانى
یعنى باشى یـــا نباشى دوستت داشته باشند و دلــتنگت شوند…≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠بعضـى ها گــریه نمى کنند
اما از چشم هایشان معلوم است که اشــکى به بزرگى یک سکــوت
گوشه چشمشان به کمــین نشسته …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠ساکت نیستم
لب هایم هم نسوخته است
تنها تمام ِ من تــاول زده از آشی که نخورده ام …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠همیشه سکوت نشانه ی رضایت نیست
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠این روزها من خدای سکوت شده ام
خفقان گرفته ام تا آرامش او خط خطی نشود….≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠بعضی ها گریه نمی کنند
اما از چشم هایشان معلوم است
که اشکی به بزرگی یک سکوت
گـــــوشه ی چشمشان به کمیـــــن نشسته≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠دیشب در جاده های سکوت
در ایستگاه عشق
هر چه منتظر ماندم کسی برای لمس تنهاییم توقف نکرد
و من تنهاتر از همیشه به خانه برگشتم . . .≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست
حق با سکوت بود صدا در گلو شکست
تا آمدم با تو خدا حافظی کنم
بغض امان نداد و در گلو شکست≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠گاهی دلت آنقدر می گیرد
که مجبوری تمام بغضت را با سکوت دفن کنی
واین است کار این روزهای خاکستری من≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠سکوت بی بهانه ترین صدای مهر است
و من سکوت می کنم تا بگویم
دوستت دارم≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠کاش می شد برگردی و ببینی
چگونه چشمانم تقاص سکوت هایت را پس می دهد
کاش …≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠دوستت دارم در سکوت
مبادا در صدایم توقعی باشد که خاطرت را بیازارد≠≠≠≠≠≠اس ام اس سکوت عشق≠≠≠≠≠≠تاوان عشق و سکوتم برای تو فقط یه چیز بود
سقوط …

منبع:shahrax.ir

 

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه