پکیج آموزشی اصول نسخه خوانی در داروخانه به همراه صد ها نمونه نسخه آموزشی

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان

ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺲ،
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰ ;

ﺳﺎﯾﺰ ﺳﯽ. ﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ.ﺳﻦ !

... ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ !

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،

ﻣﻔﻬﻮﻡ " ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺍﯾﻨﺎ ﻣﯿﺮﻥ ﺳﻔﺮ " ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﯿﻪ !!...

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ،

ﮐﻼ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺩﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺴﻮﺯﻩ !...

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ

ﺷﻮﻧﺪ ﺁﻓﺮﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ !

ﺩﺧﺘﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻪ ﻟﺬﺕ...

آموزش نسخه خوانی ویزه تابستان
تعداد مشاهده : 901
صفحه اصلی انجمن سایت فروشگاه سایت خرید کارت شارژ تبلیغات کسب درآمد در خانه
آموزش نسخه پیجی در داروخانه